Centra innowacyjnościDlaczego Szczecin

Szczecin to miasto otwarte na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów. Doskonale wiemy, że podstawą rozwoju ekonomicznego oraz konkurencyjności Szczecina są nowoczesne technologie, dlatego inwestujemy w ośrodki naukowo-badawcze, infrastrukturę informatyczną oraz instytucje otoczenia biznesu.

Łącząc naukę i biznes, realizujemy przedsięwzięcia, które mają wpływ na kształtowanie gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości.

W takich miejscach znajdziesz wsparcie i doświadczonych fachowców:

Technopark Pomerania

Znane na mapie Szczecina miejsce, gdzie realizowana jest idea wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości. To właśnie tutaj rozwijają się firmy i nowe technologie. Dzięki nowoczesnej i rozbudowywanej infrastrukturze oraz kompleksowym programom wsparcia tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju firm ICT – od inkubacji dla początkujących startupów do wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw, zrzeszonych też pod skrzydłami Klastra ICT Pomorze Zachodnie.

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Klaster ICT natomiast ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych. Działa w celu rozwoju gospodarczego regionu, firm z sektora IT, a także zwiększenia atrakcyjności Pomorza Zachodniego i Miasta Szczecin dla pracowników, inwestorów oraz przedsiębiorców lokalnych oraz studentów. Cel ten jest osiągany poprzez bezpośrednie i intensywne kontakty z firmami, które owocują nowymi projektami biznesowymi  w obszarze rozwoju ich produktów i usług.

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Łączy w sobie funkcje jednostki naukowej, placówki edukacyjnej, ośrodka badawczo-rozwojowego, centrum transferu wiedzy i technologii, inkubatora przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu. Jego misją jest wzmocnienie edukacji, nauki i biznesu dla rozwoju sektora usług, wymiany wiedzy oraz kształtowania ich zrównoważonego rozwoju i budowa między nimi silnych powiązań.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

To jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która działa w obszarze komercjalizacji i transferu technologii, wspierania firm oraz przedsiębiorczości akademickiej. Centrum oferuje m.in. doradztwo w opracowaniu/rozwoju modelu biznesowego, wsparcie w eksporcie, przeprowadzanie audytów innowacyjności i technologicznych, doradztwo w zakresie zamówień publicznych na rynkach unijnych oraz transferu wiedzy i technologii, udostępnianie pomieszczeń biurowych dla nowopowstających firm, doradztwo z zakresu tworzenia biznesplanu, marketingu i autopromocji dla młodych firm, realizację szkoleń.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Jego głównym celem jest transfer wyników badań i prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej. Oferta CIAM-u jest skierowana do podmiotów oraz osób zainteresowanych wdrażaniem technologii, zakupem usług eksperckich lub prac badawczo-rozwojowych. Centrum pomaga budować nowe przedsięwzięcia oraz podmioty gospodarcze, współpracuje z przedsiębiorcami, kadrą naukową, inwestorami oraz urzędami i ministerstwami, realizuje branżowe szkolenia. Zarządza trzema laboratoriami Akademii Morskiej w Szczecinie.

O mieście
Lokalizacja
Liczby
Szczecin po godzinach
Raporty