KonkursyWsparcie inwestora

Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, realizując Strategię Rozwoju Szczecina 2025 podjął między innym decyzję o stworzeniu marki „Zrobione w Szczecinie” – jako sposobu promowania produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością.

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady i regulamin przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” zostały określone w Zarządzeniu Nr 431/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2017 r.

Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin.

Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja miasta Szczecin oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca realizację programu jest Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą
z przyznania marki będzie możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Wnioski o przyznanie marki należy składać w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: plac Armii Krajowej 1, (wejście od ul. Odrowąża 1, IV piętro, sekretariat p. 411 b) 70-456 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Dodatkowe informacje: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50701.asp oraz pod nr telefonu 91 42 45 788.

Poręczenia
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta